F1

شما می توانید با اخذ ویزای تحصیلی و تبدیل آن به ویزای H1B یا همان ویزای کار, گرین کارت خود را دریافت کنید سطح زبان انگلیسی شما یکی از فاکتورهای تعیین کننده در این روش می باشد.

جهت بررسی امکان پذیرش از این روش با پر کردن فرم ارزیابی آنلاین شرکت فصل نو اولین گام خود را در رسیدن به فصلی نو از زندگی ، مطمئن بردارید .

Rate this post